Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Etikkk

DSC 7103
 

ETIKK OG INTEGRITET

WSP Engineering står til ansvar for sin påvirkning på samfunnet, miljøet, økonomien, kundene og medarbeiderne. Som uavhengige rådgivere, lever vi av vår faglige troverdighet, kundenes tillit og vår ansvarlighet. Det betyr at selskapets ledere og medarbeidere utøver sin virksomhet i samsvar med god forretningsskikk – dette innebærer også å forholde seg til samfunnets normer og regler. En viktig del av ansvarligheten er å varsle om kritikkverdige forhold både fra medarbeidere og eksterne interessenter.

WSP Engineering er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og har således sluttet oss til foreningens Veileder i god forretningsskikk og samfunnsansvar.


Våre etiske retningslinjer

Selskapet har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og arbeider aktivt for at dette ikke forekommer.

Våre etiske retningslinjer gir uttrykk for selskapets grunnleggende syn på ansvarlighet og etisk atferd. I oppdrag for det offentlige, vil Forvaltningslovens habilitetskrav også kunne komme i betraktning.


Varsling

Selskapet tilstreber seg på å ha en åpen intern kommunikasjon med en lav terskel for å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. WSP Engineering har etablerte rutiner for å varsle.