Engebretsvei 5 - 0275 Oslo

Prosjektutvikling

Prosjektutvikling

Det krever tverrfaglig kompetanse og kreativitet for å skape bygninger som gir prosjekteier, brukere og samfunnet de best mulige løsningene. Våre rådgivere har lang erfaring med prosjektutvikling og tidligfaserådgivning.

Det er i tidligfasen at premissene for prosjektet defineres. Dette gjelder både bruksmessige, tekniske og estetiske løsninger som gir god prosjektøkonomi, kostnadseffektivitet, miljømessige gevinster og lave driftskostnader i et livsløpsperspektiv. Prosjektutvikling er det stadiet da prosjektene bare eksisterer konseptuelt, før de planlegges for faktisk gjennomføring. Det inkluderer alle aktiviteter fra ideen om et prosjekt blir unnfanget til endelig beslutning om gjennomføring av prosjektet er tatt.  Tidligfasen er kritisk for prosjektets suksess!

PU Modell

Ved hvert beslutningspunkt (P) skal prosjektet vurderes opp mot prosjekteiers strategier, planer og mål.

WSP Engineering er involvert i en rekke utviklingsprosjekter innen bolig- og næringsbygg, helse-, omsorg og undervisningsbygg, kulturbygg og miljøbygg. Med tverrfaglig kompetanse og kreativitet deltar vi aktivt i idé- og evalueringsfasen. Vi ivaretar helhet i prosjektene og gir vi råd om løsninger som ivaretar prosjekteier, brukere og samfunnets interesser. Helhet, erfaring og kreativitet er viktige premisser for å fatte de riktige beslutningene.